Triedy

Triedy 
1. ročník:  10 žiakov - triedna učiteľka Mgr. Šprláková Marta
2. ročník:  23 žiakov - triedna učiteľka PaedDr. Karšayová Janka
3. ročník:  18 žiakov - triedna učiteľka Mgr. Pavlová Martina
4. ročník:  20 žiakov - triedna učiteľka Mgr. Vrobelová Mária


spolu: 71 žiakov

- počet oddelení ŠKD: 1 s počtom žiakov 27 - vychovávateľka Daniela Chovančáková