Personálne obsadenie ZŠ Suchá Hora

Pedagogickí zamestnanci

Karšayová Janka, PaedDr. - riaditeľka školy, triedna učiteľka 3. ročníka
Šprláková Marta, Mgr. - učiteľka, triedna učiteľka 2. ročníka
Pavlová Martina, Mgr. - učiteľka, triedna učiteľka 4. ročníka
Vrobelová Mária, Mgr. - učiteľka, triedna učiteľka 1. ročníka

Janíková Daniela, Mgr - asistent učiteľa
Kubasová Valéria, Mgr. - vyučujúca Nv - úväzok 17% (na dohodu)
Chovančáková Daniela - vychovávateľka v ŠKD (úväzok: 84 %), vyučujúca v ZŠ (úväzok: 16%) 

Nepedagogickí pracovníci

Náčinová Helena - školníčka, upratovačka
Petreková Albína - ekonómka školy so skráteným úväzkom (60%)